Pwysigrwydd Cynnwys Yn SEO: Canllaw Manwl Gan Semalt


TABL CYNNWYS

Deall Cynnwys

Mae llawer o wefannau yn dymuno cael eu rhestru ymhlith gwefannau Google TOP 100. Mae nifer o'r gwefannau hyn yn ceisio optimeiddio eu gwefannau ar gyfer peiriannau chwilio. Mae nifer llawer llai ohonynt wir yn deall pwysigrwydd cynnwys yn SEO.  

O ran eu rhestru ar frig ymholiadau chwilio, gellir cymharu cynnwys eich gwefan ag injan eich car. Ni fydd eich car yn symud modfedd heb injan, felly hefyd na fydd eich gwefan yn symud ymlaen i'w graddio heb gynnwys gweddus.  

Pan fydd eich cynnwys o ansawdd uchel a bod eich strategaethau SEO eraill yn topnotch, mewn dim o dro, bydd eich gwefan ar frig y safleoedd peiriannau chwilio. Y gwrthwyneb sy'n wir os yw'ch cynnwys a'ch strategaethau SEO yn wael - gallant arwain at gosbau gan Google. Unwaith y bydd gwefan yn cael ei tharo gan gosb Google, maen nhw fel arfer yn ei chael hi'n anodd iawn adfer ohoni.  

Nod Semalt yw eich helpu i ddeall gwerth cynnwys yn SEO, beth yw cynnwys mewn gwirionedd, sut i greu cynnwys wedi'i optimeiddio a'r cyfan y gallwch ei wneud i sicrhau bod eich cynnwys a'ch strategaethau SEO yn gweithio law yn llaw i roi mantais i chi ar frig y chwiliad. ymholiadau injan.

Gadewch i ni archwilio byd cynnwys ac SEO.

Beth Yw'r Cynnwys?

Ar y lefel sylfaenol, dim ond gwybodaeth ddigidol (testun, delwedd, fideo, sain) ar eich gwefan yw'r cynnwys gyda'r nod o oleuo, difyrru neu hysbysu'ch ymwelwyr.

Pa mor hanfodol yw cynnwys yn SEO?  

Gwneir dros 3.5 biliwn o ymholiadau chwilio bob dydd ar Google. Mewn ymdrech i gadw eu defnyddwyr, mae Google yn diweddaru ei algorithmau i sicrhau eu bod yn sicrhau "canlyniadau defnyddiol a pherthnasol" yn yr amser byrraf posibl.  

Y canlyniadau defnyddiol a pherthnasol yn y cyd-destun hwn yw cynnwys gwefannau ledled y rhyngrwyd. Yna cânt eu rhestru yn nhrefn defnyddioldeb a pherthnasedd i'r defnyddiwr sy'n gwneud y chwiliad.

Mae hyn yn dangos bod yn rhaid i Google ystyried bod eich cynnwys yn ddefnyddiol i ddefnyddiwr cyn y gellir ei restru.

Er mwyn cynyddu potensial gwerth SEO eich cynnwys, mae rhai nodweddion y mae'n rhaid i'ch cynnwys eu meddu. Maent yn cynnwys:

1. Dylai fod yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol: Os ydych chi'n berchen ar wefan ar gyfer eich busnes, dylech gynnwys y lleoliad, gwybodaeth gyswllt, cynhyrchion / gwasanaethau a gynigir, a'r oriau gweithredu. Os gallwch chi, ychwanegwch flog i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch cwsmeriaid am y diweddaraf am eich busnes.

2. Dylai fod o fwy o werth ac yn fwy defnyddiol na gwefannau eraill yn yr un gilfach: Os ydych chi'n ysgrifennu am hunangymorth, er enghraifft, gwnewch yn siŵr bod eich erthyglau'n cynnig gwell gwybodaeth neu bersbectif gwahanol ar hunangymorth na myrdd o erthyglau yn cael eu corddi bob dydd ar yr un pwnc.

3. Dylai fod yn gredadwy: Gellir rhoi hwb i hygrededd eich gwefan os ydych chi'n defnyddio ymchwil wreiddiol, dyfyniadau, a dolenni ar gyfer cynnwys eich gwefan. Bydd cofiant awdur, adolygiadau a thystebau gan gwsmeriaid bywyd go iawn hefyd yn gwella eich dibynadwyedd yn fawr.

4. Dylai fod o ansawdd uchel: Sicrhewch fod y cynnwys ar eich gwefan yn unigryw, yn syth i'r pwynt ac o ansawdd topnotch. Osgoi llên-ladrad ar bob cyfrif.

5. Dylai fod yn ddiddorol: Dewch â'ch gwefan yn fyw trwy ychwanegu delweddau a fideos o ansawdd. Peidiwch â chael gwallau sillafu, arddull neu ffeithiol i dynnu sylw eich ymwelwyr. Osgoi gormod o hysbysebion hefyd. Cadwch eich ymwelwyr yn ymgysylltu trwy eu diweddaru'n rheolaidd. Gallwch hefyd eu cadw ar eich gwefan am gyfnod hirach trwy flychau sylwadau a / neu widgets cyfryngau cymdeithasol.  

Sut I Greu Cynnwys sydd wedi'i Optimeiddio ar gyfer Peiriannau Chwilio

Er mwyn creu cynnwys wedi'i optimeiddio, mae yna ychydig o gamau y mae'n rhaid eu dilyn.

Cyn Creu'r Cynnwys

1. Perfformio ymchwil allweddair: I gael y canlyniadau gorau, byddwch chi eisiau darganfod pa eiriau allweddol sy'n cael eu chwilio fwyaf gan eich cynulleidfa ddymunol. Bydd offeryn ymchwil allweddair dibynadwy iawn fel yr un y mae Semalt yn ei ddarparu o fudd aruthrol i wneud hyn.

2. Dewiswch eich pwnc a'ch geiriau allweddol sy'n ei gefnogi: Mae'n bwysig gwneud ymchwil allweddair yn gyntaf fel y gellir dod o hyd i'ch cynnwys sy'n deillio o hynny ar beiriannau chwilio. O'ch ymchwil, pennwch bwnc addas ar gyfer eich cynnwys. Sicrhewch eich bod yn canolbwyntio ar eiriau allweddol cynffon hir. Hefyd, ceisiwch osgoi geiriau allweddol cystadleuol iawn gyda nifer fawr o chwiliadau.

3. Optimeiddiwch eich amlinelliad a'ch fformat cynnwys er mwyn ei ddarllen yn hawdd: Mae llawer o wefannau yn ymladd am sylw pob ymwelydd sydd gennych chi ar eich gwefan. Felly mae'n rhaid i chi wneud eich gorau i'w cadw'n gludo i'ch cynnwys. Un ffordd o wneud hyn yw trwy fformatio'ch cynnwys er mwyn ei ddarllen yn hawdd.

Isod mae rhai awgrymiadau a allai fod o gymorth i chi:  

a . Rhannwch eich cynnwys yn ddarnau bach. Mae paragraffau mawr yn dychryn llawer o ymwelwyr i ffwrdd. Y peth gorau yw defnyddio tua 2-3 brawddeg y paragraff.

b . Cymaint â phosibl, mewnosodwch is-benawdau a / neu ddelweddau ar ôl pob 200-300 gair i chwalu'ch cynnwys ymhellach.

4. Mewnosod backlinks yn eich cynnwys: Po fwyaf credadwy yw eich gwefan, yr uchaf y mae'n ei graddio. Pan fyddwch chi'n cysylltu rhai geiriau â gwefan berthnasol ac awdurdodol, mae peiriannau chwilio o'r farn bod eich cynnwys yn gredadwy. I gael y canlyniadau gorau, cyfyngwch y geiriau ar eich cyswllt i 6 neu lai.

5. Cadwch at eich pwnc a'ch allweddair targed: Os ydych chi am greu'r cynnwys mwyaf defnyddiol a pherthnasol ar eich pwnc, mae'n hanfodol iawn eich bod chi'n cadw at eich pwnc. Hefyd peidiwch â cheisio targedu llawer o eiriau allweddol. Sicrhewch eich bod yn canolbwyntio ar eich pwnc a'r allweddeiriau sy'n ei gefnogi.

Ar ôl creu eich cynnwys

1. Optimeiddio'ch URL: Dyma gyfeiriad eich tudalen we wedi'i osod yn uniongyrchol ar frig canlyniad chwilio. Gall y ffordd y mae eich URL wedi'i strwythuro bennu eich cyfradd clicio drwodd. Os yw'ch URL yn rhy hir neu'n edrych yn ddirgel, fe allai ddychryn defnyddwyr chwilio rhag clicio ar eich gwefan. Mae'n bwysig bod eich URL yn ddarllenadwy gan fod cyfraddau clicio drwodd yn effeithio'n anuniongyrchol ar eich safle.


2. Optimeiddiwch eich tag teitl: Y tag teitl yw'r pennawd y gellir ei glicio a welir yn union o dan yr URL. Gall ansawdd eich tag teitl wneud i ddefnyddiwr fod eisiau clicio ar eich gwefan neu ei anwybyddu. Mae tagiau teitl hefyd yn helpu peiriannau chwilio i ddeall beth yw pwrpas eich tudalen we.

Dyma rai awgrymiadau a all eich helpu i optimeiddio'ch tag teitl:

a. Gadewch i'r tag teitl nodi'n uniongyrchol beth yw cynnwys y dudalen.

b. Dylai'r tag teitl fod yn 60 nod neu lai.

c. Rhowch eich geiriau allweddol targed ar y dechrau.

ch. Ceisiwch beidio â chynnwys llawer o eiriau allweddol yn y teitl.  


3. Gwneud y gorau o'ch disgrifiad meta: Y disgrifiad meta yw'r pyt byr o destun o'ch tudalen sy'n ymddangos o dan yr URL a'r tag teitl. Mae'r ychydig gynnwys a welir yn eich meta disgrifiad hefyd yn effeithio ar eich cyfradd clicio drwodd gan y bydd yr hyn a welir yno gan ddefnyddwyr yn penderfynu a fyddant yn clicio ar eich gwefan neu'n cadw sgrolio. Dyma rai awgrymiadau a all helpu i wneud y gorau o'ch disgrifiad meta:

a. Sicrhewch fod y meta disgrifiad yn drosolwg cyffredinol byr a phenodol o'r prif gynnwys.

b. Sicrhewch fod y disgrifiad meta yn cynnwys llai na 160 nod.

c. Rhowch eiriau allweddol perthnasol yn y meta disgrifiad (fe'u hamlygir yn y canlyniadau chwilio).


Sut y gall Semalt Helpu

Efallai bod hyn i gyd yn swnio'n dechnegol ac efallai'n edrych fel gwaith enfawr. Dyma pam mae Semalt wedi creu cynllun hyrwyddo awtomataidd ar gyfer eich busnes. Hanfod creu cynnwys gwych yn y lle cyntaf yw gwella eich safle ar beiriannau chwilio a fydd, yn ei dro, yn arwain at lwyddiant i'ch busnes.

Mae Semalt yn cymryd y straen oddi arnoch chi ac yn gwneud eich busnes ar-lein yn llwyddiannus.  


Maent yn cynnig cynhyrchion a gwasanaethau anhygoel i sicrhau bod eich tudalennau gwe yn uchel. Mae'r rhain yn cynnwys:

1. AutoSEO: Mae AutoSEO Semalt yn addo canlyniadau gwych o fewn termau byr. Mae'r pecyn SEO hwn yn cyflawni: gwella gwelededd gwefan; optimeiddio ar dudalen; adeiladu cyswllt; ymchwil allweddair; ac adroddiadau dadansoddeg gwe. Cliciwch yma i ddechrau.

2. SEO Llawn: Mae hyn yn cynnwys set ddatblygedig o dechnegau SEO sydd wedi'u cynllunio ar gyfer canlyniad llawer gwell. Mae SEO Llawn Semalt yn cyflawni: optimeiddio mewnol; trwsio gwallau gwefan; ysgrifennu cynnwys; ennill cyswllt; cefnogi ac ymgynghori. Manteisiwch ar SEO Llawn Semalt yma .

3. Dadansoddeg gwe: Mae offer dadansoddeg gwe Semalt yn datgelu'r ffordd fyrraf i Google TOP10. Mae'r offer hyn yn helpu i wirio safleoedd eich gwefan; dadorchuddio gwelededd eich gwefan ar y rhyngrwyd; archwilio gwefannau cystadleuol; nodi camgymeriadau optimeiddio ar dudalen; a chyflwyno adroddiadau graddio gwe cynhwysfawr i chi. Gallwch gael eich adroddiadau dadansoddeg gwe rhad ac am ddim eich hun ar hyn o bryd.

4. Datblygu gwe: Mae argraffiadau cyntaf yn bwysig ar-lein yn ogystal ag mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae delwedd apelgar yn helpu i gael mwy o ddarpar gwsmeriaid. Mae Semalt yn sicrhau bod eich gwefan yn ddeniadol iawn ac yn hawdd ei defnyddio i'ch cleientiaid. Mae datblygwyr gwe proffesiynol Semalt yn darparu: dyluniad gwe deniadol a swyddogaethol; datrysiadau system rheoli cynnwys; mwy o welededd; integreiddio ategion llyfn ac API; Hwb e-fasnach; cefnogaeth a chynnal a chadw.

5. Cynhyrchu fideo: Ar wahân i gyflwyno cynnwys ysgrifenedig topnotch i'w cleientiaid, mae Semalt hefyd yn gwneud cynnwys fideo anhygoel i'ch cadw ymhell ar y blaen i'r gystadleuaeth.  

Casgliad

Mae'r cynnwys yn frenin wrth optimeiddio peiriannau chwilio. Mae gan eich cynnwys y gallu i wneud eich busnes neu ei dorri. Gyda'r mewnwelediad a gasglwyd yma, gallwch chi greu cynnwys deniadol yn well neu'n well byth, ei adael yn nwylo'r gorau yn y busnes SEO - Semalt.

send email